กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   

2.ตรวจเงินแผ่นดิน   

3. พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   

4. พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545   

5. พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545   

5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   

6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   

7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553   

8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553   

9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   

10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานัก   

11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ   

12 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง   

13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม   

15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่ม   

17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบ  

19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถาน   

21 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่   

22 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา..  

พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-256   http://www.kcnvit.ac.th/datashow_60227