กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญ-2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติ-การศึกษาแห่งชาติ-2542-และแก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546และแก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉ4-พ.ศ2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.42 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB