คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ขั้นตอนการย้ายสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.48 KB
Adobe Acrobat Document ฝ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.61 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 533.12 KB
Adobe Acrobat Document การลาของข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.22 KB