หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.28 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีประเมิลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
Adobe Acrobat Document คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.72 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.57 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่งค   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.08 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.28 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง-และวิทยฐานะข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.47 MB