ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เริ่มก่อสร้าง  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔   เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๑   ผู้บริหารคนแรก คือ นางสาวทิพวรรณ   หวานแก้ว   เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนุปลาย  จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๒๐๖  คน จำนวนห้องเรียน ๑๒  ห้อง  จำนวนครูประจำการ  ๑๑  คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน ลูกจ้างประจำ   คน และพนักงานธุรการ  ๑  คน  ปัจจุบันมี  นางนฤดี  ตุลารักษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา