คณะผู้บริหาร

นางนฤดี ตุลารักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0850697789

นายพงศ์ธร เจริญกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0898719811

นายมนตรี ด้วงกูล
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางพิศลดา แสงระวี
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0876205661

นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณขำ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
เบอร์โทร : 0833971518

นายสุวัฒน์ เพ็งสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0887523946