คณะผู้บริหาร

นางนฤดี ตุลารักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0850697789

นางสาวขวัญฤทัย แสงมณี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0828188708

นายมนตรี ด้วงกูล
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวประภากร คงจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
เบอร์โทร : 0959344347

นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณขำ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0829563045

นางพิศลดา แสงระวี
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0876205661

นายพงศ์ธร เจริญกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0898719811