กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุดารัตน์ จีนเจียง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0991696726
อีเมล์ : sudarat72893@gmail.com

นางสาวจุฑามาศ จักรหนู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : chuthap23@kcnvit.ac.th