กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพจนีย์ ทองจิตร
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2