กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพจนีย์ ทองจิตร
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปนิษฐา แก้วแกม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2