กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมนตรี ด้วงกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 089-2875249