กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพิศลดา แสงระวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 087-6205661