กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณขำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 083-3971518

นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 089-2901399

นางสาวสุชาดา เพชรสุก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0904853724
อีเมล์ : engsinept@gmail.com