สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 ชื่อโรงเรียน คลองฉนวนวิทยา     ที่ตั้งหมู่ที่      ตำบลคลองฉนวน     อำเภอเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๑๑   รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๙o   

โทรศัพท์ o๗๗-๓๖๗๑๗๘    โทรสาร o๗๗-๓๖๗๑๗๘     E-mail : kcnvit@hotmail.com
Website :kcnvit.ac.th   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่   
เนื้อที่  ๓๕ ไร่ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ ๑๒  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านยูงงาม , คลองฉนวน , ควนสูง ,คลองกา , ปากหาน  , บ้านใต้ , ใสยง , ต้นแค , บ้านเหนือ , ใสขุนรงค์ ,บ้านยูงงาม