วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ภายในปี 2560 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี