ภาพกิจกรรม
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการเปิดเรียน แบบ On-Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น. นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะครูและนักเรียน ต้อนรับ นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นางณัฐติกา หอมประกอบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา นางอารี ชนะสงคราม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการเข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการเปิดเรียน แบบ On-Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ในนามผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 

โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,11:36   อ่าน 135 ครั้ง