ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต้นกล้าประชาธิปไตย)
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา นำตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต้นกล้าประชาธิปไตย) เพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้แกนนำเด็กและเยาวชน มีเวทีในการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ เกิดการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งให้เกิดความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2565,11:26   อ่าน 215 ครั้ง