ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเรื่องวิวัฒนาการ โดยใช้บอร์ดเกมวิวัฒนาการ ในรายวิชาชีววิทยา 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภากร คงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2565,09:07  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ KCN STYLE คุณธรรมสร้างคน ต้านทุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพจนีย์ ทองจิตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,16:00  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานครู 2560-2562
ชื่ออาจารย์ : นางนฤดี ตุลารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2562,15:43  อ่าน 606 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิธีปฏิบัติการที่แป็นเลิศ “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”
ชื่ออาจารย์ : นางนฤดี ตุลารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2562,15:36  อ่าน 576 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารหรือสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระยะเวลา 5 ปี (ระดับประเทศ) 15 รายการ
ชื่ออาจารย์ : นางนฤดี ตุลารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2562,15:15  อ่าน 558 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม. 11
ชื่ออาจารย์ : นางนฤดี ตุลารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2562,14:57  อ่าน 615 ครั้ง
รายละเอียด..